Červen 2018 / June 2018


V polovině června. To znamená, že jsem tady už 8,5 měsíců. Jedu domů za 3,5 měsíce! Takže 2/3 projektu je za mnou.
Tolik věcí se změnilo. Získala jsem spoustu nových zkušeností - hlavně s dětmi (zdravé a zdravotně postižené), prezentovala jsem svou zemi ve školách a restauracích a během cesty do Polska jsem také působila jako průvodce a překladatelka. Moje znalost cizích jazyků (angličtina a čeština) se zlepšila.
Nicméně, nejdůležitější změny se uskutečnily ve mně – mluvit před skupinou lidí se stalo méně děsivé, držet malé dítě v rukou také :) A jet sama na jeden den do Švýcarska? Žádný problém. Na Slovensko? Jistě, proč ne? Čeho se mám bát?
Nejcennější věc, kterou jsem získala, však nesouvisí s prací, dobrovolnictvím nebo cestováním. To je osobní věc, ale blog není místem, kde bych je mohl sdílet.
EVS je opravdu skvělé řešení pro mladé lidi. Myslím, že existuje tolik důvodů, proč odejít do Evropské dobrovolné služby. Někteří se potřebují naučit jazyk, jiní - získat zkušenosti. Ještě jiní - chtějí setkat se s novou kulturou, novými lidmi.
Chtěla jsem získat nové zkušenosti, učit se česky a cestovat. A dělám to všechno do větší či menší míry;)


Mid-June. That means I've been here for 8.5 months. I am coming home for 3.5 months! So 2/3 of the project is behind me.
So many things have changed. I gained a lot of new experiences - mainly with children (healthy and disabled), I presented my country in schools and restaurants, and also acted as a guide and translator during my trip to Poland. My knowledge of foreign languages (English and Czech) has improved.
The most important changes, however, took place in me - speaking to a group of people has become less frightening, holding a small child on their hands too :) A lonely trip for one day to Switzerland? No problem. To Slovakia? Sure why not? What to be afraid of?
However, the most courageous thing I have gained is not related to work, volunteering or traveling. This is a personal thing, but the blog is not a place where I will share it.
EVS is a really great solution for young people; an option to use. I think that there are so many reasons for leaving for the European Voluntary Service. Some need to learn a language, others - gain experience. Still others - they want to meet a new culture, new people. J
I wanted to gain new experience, learn Czech and travel. And I do all this to a greater or lesser degree;)

Komentáře